Skip to content

STAVPO»

Zóna partner


NŠvötevnŪkov: 222664
Referencie
Vodohospod√°rske stavby
 • ¬ľubietov√° - pr√≠vod vody do vodojemu Podlipa
 • Vodovod v Rab√®i, III. stavba ‚Äď rozŇ°√≠renie 1998
 • SCP RuŇĺomberok- rekonŇ°trukcia kanaliz√°cie a pr√≠vodn√© potrubie
 • ŇĹelobudza - vodovod, rieŇ°enie havarijn√©ho stavu
 • Siheln√© ‚Äď VyŇ°n√Ĺ koniec, Pi¬ĺsko ‚Äď vodovod, I. stavba Pr√≠vodn√© vedenie A
 • Kanaliz√°cia - mestsk√° √®as¬Ě √ąernov√° - I. etapa
 • V√≠g¬ĺaŇ° rekonŇ°trukcia vodovodu PstruŇ°a 1. etapa
 • Oprava odstr√°nenia balastn√Ĺch v√īd - Likavka
 • Bansk√° Bystrica - kanaliza√®n√Ĺ zbera√® A /Potrubie DN 2000 z odstredivo liateho sklolamin√°tu/ - dod√°vka potrubia firma HOBAS
 • Donovaly - SplaŇ°kov√° kanaliz√°cia tl. PRESSKAN a rekonŇ°trukcia vodovodu I. etapa
 • Habovka ‚Äď kanaliz√°cia TV k 23 RD
 • Habovka ‚Äď rozŇ°√≠renie vodovodu √®as¬Ě Stodolisko
 • V√Ĺmena potrubia na OV PO Drevosklad IM 421719
 • Zubrohlava ‚Äď v√Ĺstavba vodovodu a kanaliz√°cie
 • Habovka ‚Äď rozŇ°√≠renie vodovodu
 • RekonŇ°trukcia vodovodu Hiade¬ĺ
 • Zubrohlava ‚Äď rozŇ°√≠renie vodovodu vodovod II. stavba
 • √ąistenie odpadov√Ĺch v√īd zo skl√°dky OFZ Istebn√© P҆ ҆irok√°
 • 1. stavba ‚Äď Prestavba skl√°dky pre prev√°dzku ҆irok√°
 • Klin ‚Äď rozŇ°√≠renie vodovodu III. tl. p√°smo, rieŇ°enie havarijn√©ho stavu
 • SKV D√ļbrava ‚Äď rieŇ°enie odstr√°nenia antim√≥nu II. etapa ‚Äď dopl√≤uj√ļce SO
 • Liptovsk√Ĺ Mikul√°Ň° ‚Äď rekonŇ°trukcia √ąOV III. etapa intenzifik√°cia ZOA 1. √®as¬Ě
 • Klin ‚Äď √ąOV a kanaliz√°cia
 • Doln√Ĺ Kub√≠n ‚Äď K√≤aŇĺia ‚Äď rekonŇ°trukcia kanaliz√°cie
 • Odkanalizovanie obc√≠ Krpe¬ĺany, Turany, Su√®any na √ąOV Vr√ļtky, I. etapa, havarijn√Ĺ stav
 • RekonŇ°trukcia kanaliz√°cie N√°breŇĺia M. R. ҆tef√°nika
 • Potrubie na odpadov√© vody
 • Kra¬ĺovany ‚Äď prestavba vodovodu, I. etapa
 • Mutn√© ‚Äď rozŇ°√≠renie vodovodu a pr√≠vod vody pre Be√≤adovo
 • Kanaliz√°cia ‚Äď I. etapa, Breza
 • Odkanalizovanie obc√≠ prihrani√®n√©ho toku rieky Polhoranka, √®istenie odpadov√Ĺch v√īd na √ąOV N√°mestovo, intenzifik√°cia √ąOV N√°mestovo ‚Äď I. etapa
 • Odkanalizovanie obc√≠ prihrani√®n√©ho toku rieky Polhoranka
 • ŇĹilina ‚Äď Byt√®a, pr√≠vod vody z SKV, pr√≠vodn√© potrubie I. IV. stavba, III. stavba Svedern√≠k Byt√®a, I. √®as¬Ě Svedern√≠k - KoteŇ°ov√°
 • Donovaly DVZ
 • Oravsk√° Jasenica - vodovod
 • Medzibrodie ‚Äď vybudovanie splaŇ°kovej kanaliz√°cie
 • V√Ĺmena chemickej kanaliz√°cie
 • PreloŇĺky inŇĺinierskych siet√≠ v z√°vode Neusiedler SCP a. s. RuŇĺomberok
 • BeluŇ°a ‚Äď kanaliz√°cia a √ąOV
 • SKV D√ļbrava ‚Äď rieŇ°enie odstr√°nenia antim√≥nu III. etapa, SO Dem√§novsk√° dolina - √ļprav√≤a vody - rekonŇ°trukcia
 • Brusno ‚Äď splaŇ°kov√° kanaliz√°cia ‚Äď kme√≤ov√° stoka "A"
 • InŇĺinierske siete IBV Trsten√° ‚Äď √östie nad Priehradou I. a II. etapa, objekt SO 03 VonkajŇ°√≠ vodovod
 • Prestavba skl√°dky pre prev√°dzku ҆irok√° ‚Äď 1. stavba, 2. etapa
 • RekonŇ°trukcia poŇĺiarneho vodovodu
 • RekonŇ°trukcia chemickej kanaliz√°cie
 • Odkanalizovanie a √®istenie odpadov√Ĺch v√īd Opatovce nad Nitrou, II. etapa
 • Ve¬ĺk√© Bielice ‚Äď kanaliza√®n√Ĺ zbera√® H ‚Äď III. etapa
 • SKV Byt√®a ‚Äď rekonŇ°trukcia vodovodu a VP, SO 01 Malobyt√®ianska ul.
 • Lieskovec ‚Äď kanaliz√°cia ul√≠c Strediskov√°, Horn√° a H√°jik
 • Brusno ‚Äď z√°sobovanie vodou
 • Brusno ‚Äď kanaliz√°cia II. etapa, stoka BC, stoka BC-1
 • IBV Brusno , komunik√°cie, verejn√© osvetlenie
 • S√ļstava na likvid√°ciu odpadov√Ĺch v√īd ‚Äď 1. f√°za Bansk√° Bystrica
 • S√ļstava na likvid√°ciu odpadov√Ĺch v√īd v Banskej Bystrici ‚Äď zbera√® "A"
 • Skupinov√° kanaliz√°cia PovaŇĺsk√° Bystrica ‚Äď √ąOV Lapa√® Ň°trku
 • Oprava poŇĺiarneho vodovodu
 • Brusno ‚Äď splaŇ°kov√° kanaliz√°cia II. etapa ‚Äď stoka AD, AD-1, BF, BF-1
 • Lieskovec ‚Äď Nov√° ulica ‚Äď oprava kanaliz√°cie
 • Lieskovec ‚Äď kanaliz√°cia k rodinn√Ĺm domom R√≥mskych ob√®anov
 • Modr√Ĺ Kame√≤ ‚Äď rekonŇ°trukcia vodovodu
 • Lipovec ‚Äď Tur√®ianske K¬ĺa√®any, kanaliz√°cia ‚Äď napojenie na √ąOV Vr√ļtky
 • SKV Martin ‚Äď Jasensk√° dolina
 • Doln√Ĺ Kub√≠n ‚Äď K√≤aŇĺia, kanaliz√°cia a napojenie na √ąOV ‚Äď II. etapa
 • RekonŇ°trukcia chemickej kanaliz√°cie
 • RekonŇ°trukcia poŇĺiarneho vodovodu - III. etapa
 • Odkanalizovanie regi√≥nu ҆a¬ĺa - v√Ĺstavba kanaliza√®n√©ho syst√©mu - Mo√®enok
 • Oprava splaŇ°kovej kanaliz√°cie na ulici SNP v obci Ivanka pri Dunaji
 • Donovaly - vodojem
 • RekonŇ°trukcia rozvodov poŇĺiarneho vodovodu
 • SplaŇ°kov√° kanaliz√°cia IBV √ąerchle vetva S3, vetva S4
 
Pozemné stavby
 • Hotel Malina
 • Nadstavba strechy na administrat√≠vnej budove vydavate¬ĺstva JUNIOR vr√°tane plynoinŇ°tal√°cie - Bratislava
 • √öV Liptovsk√° Por√ļbka ‚Äď rekonŇ°trukcia strechy
 • Z҆ N√°mestovo - ukon√®enie
 • Trsten√° ‚Äď H√Ĺbe¬ĺ, prev√°dzkov√° budova SeVaK
 • SOU Istebn√© ‚Äď RekonŇ°trukcia strechy u√®ebn√©ho pavil√≥nu
 • RuŇĺomberok ‚Äď rekonŇ°trukcia Ň°tadi√≥nu
 • ZP ‚Äď Dubov√© - oprava technologickej, stavebnej a elektro √®asti
 • Nov√° Bystrica ‚Äď √ļprav√≤a vody, rekonŇ°trukcia a moderniz√°cia ‚Äď SO Vod√°rensk√Ĺ dispe√®ing
 • RekonŇ°trukcia podkrovia RZ MV SR Smrekovec ‚Äď Donovaly
 • P√≠lnica N√°mestovo - Klin
 • RekonŇ°trukcia a pr√≠stavba v√Ĺdajne stravy, jed√°lne a u√®ebn√≠ Gymn√°zia A. Bernol√°ka
 • v N√°mestove
 • Podbrezov√° ‚Äď oprava prij√≠macej budovy¬† ¬†
 • Nov√° Bystrica ‚Äď √ļprav√≤a vody, rekonŇ°trukcia a moderniz√°cia, SO 02 Administrat√≠vna budova
 • Kult√ļrny dom A. Hlinku, RuŇĺomberok
 • Z҆ Klin ‚Äď Telocvi√®√≤a
 • RekonŇ°trukcia strechy a soci√°lneho zariadenia ZU҆ Brusno
 • Oprava striech a fas√°dy ‚Äď ŇĹOS Trnava
 • PM 18 ‚Äď Kancel√°rie a Ň°atne
 • Doln√Ĺ Kub√≠n ‚Äď intenzifik√°cia √ąOV , I. etapa
 • Pr√≠stavba Misijn√©ho domu ‚Äď Nitra
 • Prestavba podkrovia budovy jezuitsk√©ho kl√°Ň°tora
 • RekonŇ°trukcia kuchyne a jed√°lne v NSCP RuŇĺomberok
 • Harmanec ‚Äď Sklad MAKO 3
 • Harmanec ‚Äď Sklad Mako 1.1, Mako 1.2
 • Fas√°dne √ļpravy budov v FPPS
 • Sklad elektromotorov
 • RuŇĺomberok ‚Äď rekonŇ°trukcia pracoviska DEXIA banka Slovensko a.s.
 • VyuŇĺitie odpadn√©ho tepla papierensk√©ho stroja √®. 8 a klimatiz√°cia haly PS 8
 • Adapt√°cia budovy CH√öV na sklad obalov pre TL
 • RekonŇ°trukcia hygienick√Ĺch zariaden√≠ v AB
 • Klimatiz√°cia VHP ‚Äď v√Ĺmena okenn√Ĺch v√Ĺpln√≠
 • Hotel a hotelov√Ĺ komplex Meander Oravice ‚Äď I. etapa
 • Futbalov√Ĺ Ň°tadi√≥n v RuŇĺomberku Trib√ļna "A"
 • Opravy na Futbalovom Ň°tadi√≥ne ‚Äď Trib√ļna "B"
 • Futbalov√Ĺ Ň°tadi√≥n v RuŇĺomberku -Trib√ļna "A" ‚Äď KonŇ°truk√®n√° √®as¬Ě
 • Futbalov√Ĺ Ň°tadi√≥n v RuŇĺomberku Trib√ļna "A" ‚Äď stavebn√© pr√°ce
 • RekonŇ°trukcia priestorov StVS pre akreditovan√© laborat√≥rium
 • RekonŇ°trukcia, prestreŇ°enie a osvetlenie lavi√®ky ponad Hron
 • Dom ¬ĺudov√©ho umenia a Ň°tyroch vz√°cnych remesiel
 • Stavebn√© √ļpravy u√®eb√≤ov√©ho traktu Filozofickej fakulty Katol√≠ckej univerzity v RuŇĺomberku
 • RekonŇ°trukcia intern√°tnej √®asti budovy C Katol√≠ckej univerzity v RuŇĺomberku
 • RekonŇ°trukcia podlahy okolo rampy nakl√°dky hotov√Ĺch v√Ĺrobkov PS 1
 • Nakl√°dka hotov√Ĺch v√Ĺrobkov
 • Nov√° kompresorov√° stanica
 • Var√≤a ‚Äď bet√≥nov√Ĺ obklad ‚Äď concrete cladding of walls in Cooking
 • New computer center and backup comp. - firewal
 • Pulp mill - Wall cladding of vacuum pump
 • Grids handing system ‚Äď civil works
 • Oprava budovy Finishing CSL
 • Premiestnenie linky na v√Ĺrobu paliet do priestorov BU FINISHING
 • Stavebn√© √ļpravy v banketke
 • Stav. √ļprave kotolne ‚Äď Civil works for bark boiler
 • Stavebn√© √ļpravy v soci√°lnych zariadeniach na CIO
 • RekonŇ°trukcia okien a dver√≠
 • RozŇ°√≠renie pracovn√Ĺch priestorov pre pracovn√≠kov Damatic
 • Ods√°vanie vodn√Ĺch p√°r BU PM 17
 • Administrat√≠vna budova ‚Äď Vl√°knit√° linka
 • PoŇ°ta Klin ‚Äď vybudovanie priehradiek
 • Stavebn√© √ļpravy a pr√≠stavba Motela RAN√ą ‚Äď √ąernov√°
 • Oprava fas√°dy MKS Slovensk√° ¬ľup√®a a oprava schodiŇ°¬Ěa MKS Slovensk√° ¬ľup√®a
 • Pr√≠stavba Ň°atn√≠ a trib√ļny v Ň°portovom are√°li - Klin
 • Futbalov√© miniihrisko pri Z҆ Brusno
 • Lesov√≤a SLAN√Ā VODA - zateplenie
 • Administrat√≠vno-skladov√° budova AGROTEM - PULZ, s.r.o. v Liptovskom Mikul√°Ň°i
 • Intenzifik√°cia √ąOV v SHP Harmanec a. s.