Skip to content

STAVPOČ


Návštevníkov: 201792
Referencie
Vodohospodárske stavby
 • Ľubietová - prívod vody do vodojemu Podlipa
 • Vodovod v Rabči, III. stavba – rozšírenie 1998
 • SCP Ružomberok- rekonštrukcia kanalizácie a prívodné potrubie
 • Želobudza - vodovod, riešenie havarijného stavu
 • Sihelné – Vyšný koniec, Piľsko – vodovod, I. stavba Prívodné vedenie A
 • Kanalizácia - mestská časť Černová - I. etapa
 • Vígľaš rekonštrukcia vodovodu Pstruša 1. etapa
 • Oprava odstránenia balastných vôd - Likavka
 • Banská Bystrica - kanalizačný zberač A /Potrubie DN 2000 z odstredivo liateho sklolaminátu/ - dodávka potrubia firma HOBAS
 • Donovaly - Splašková kanalizácia tl. PRESSKAN a rekonštrukcia vodovodu I. etapa
 • Habovka – kanalizácia TV k 23 RD
 • Habovka – rozšírenie vodovodu časť Stodolisko
 • Výmena potrubia na OV PO Drevosklad IM 421719
 • Zubrohlava – výstavba vodovodu a kanalizácie
 • Habovka – rozšírenie vodovodu
 • Rekonštrukcia vodovodu Hiadeľ
 • Zubrohlava – rozšírenie vodovodu vodovod II. stavba
 • Čistenie odpadových vôd zo skládky OFZ Istebné PŠ Široká
 • 1. stavba – Prestavba skládky pre prevádzku Široká
 • Klin – rozšírenie vodovodu III. tl. pásmo, riešenie havarijného stavu
 • SKV Dúbrava – riešenie odstránenia antimónu II. etapa – doplňujúce SO
 • Liptovský Mikuláš – rekonštrukcia ČOV III. etapa intenzifikácia ZOA 1. časť
 • Klin – ČOV a kanalizácia
 • Dolný Kubín – Kňažia – rekonštrukcia kanalizácie
 • Odkanalizovanie obcí Krpeľany, Turany, Sučany na ČOV Vrútky, I. etapa, havarijný stav
 • Rekonštrukcia kanalizácie Nábrežia M. R. Štefánika
 • Potrubie na odpadové vody
 • Kraľovany – prestavba vodovodu, I. etapa
 • Mutné – rozšírenie vodovodu a prívod vody pre Beňadovo
 • Kanalizácia – I. etapa, Breza
 • Odkanalizovanie obcí prihraničného toku rieky Polhoranka, čistenie odpadových vôd na ČOV Námestovo, intenzifikácia ČOV Námestovo – I. etapa
 • Odkanalizovanie obcí prihraničného toku rieky Polhoranka
 • Žilina – Bytča, prívod vody z SKV, prívodné potrubie I. IV. stavba, III. stavba Svederník Bytča, I. časť Svederník - Kotešová
 • Donovaly DVZ
 • Oravská Jasenica - vodovod
 • Medzibrodie – vybudovanie splaškovej kanalizácie
 • Výmena chemickej kanalizácie
 • Preložky inžinierskych sietí v závode Neusiedler SCP a. s. Ružomberok
 • Beluša – kanalizácia a ČOV
 • SKV Dúbrava – riešenie odstránenia antimónu III. etapa, SO Demänovská dolina - úpravňa vody - rekonštrukcia
 • Brusno – splašková kanalizácia – kmeňová stoka "A"
 • Inžinierske siete IBV Trstená – Ústie nad Priehradou I. a II. etapa, objekt SO 03 Vonkajší vodovod
 • Prestavba skládky pre prevádzku Široká – 1. stavba, 2. etapa
 • Rekonštrukcia požiarneho vodovodu
 • Rekonštrukcia chemickej kanalizácie
 • Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd Opatovce nad Nitrou, II. etapa
 • Veľké Bielice – kanalizačný zberač H – III. etapa
 • SKV Bytča – rekonštrukcia vodovodu a VP, SO 01 Malobytčianska ul.
 • Lieskovec – kanalizácia ulíc Stredisková, Horná a Hájik
 • Brusno – zásobovanie vodou
 • Brusno – kanalizácia II. etapa, stoka BC, stoka BC-1
 • IBV Brusno , komunikácie, verejné osvetlenie
 • Sústava na likvidáciu odpadových vôd – 1. fáza Banská Bystrica
 • Sústava na likvidáciu odpadových vôd v Banskej Bystrici – zberač "A"
 • Skupinová kanalizácia Považská Bystrica – ČOV Lapač štrku
 • Oprava požiarneho vodovodu
 • Brusno – splašková kanalizácia II. etapa – stoka AD, AD-1, BF, BF-1
 • Lieskovec – Nová ulica – oprava kanalizácie
 • Lieskovec – kanalizácia k rodinným domom Rómskych občanov
 • Modrý Kameň – rekonštrukcia vodovodu
 • Lipovec – Turčianske Kľačany, kanalizácia – napojenie na ČOV Vrútky
 • SKV Martin – Jasenská dolina
 • Dolný Kubín – Kňažia, kanalizácia a napojenie na ČOV – II. etapa
 • Rekonštrukcia chemickej kanalizácie
 • Rekonštrukcia požiarneho vodovodu - III. etapa
 • Odkanalizovanie regiónu Šaľa - výstavba kanalizačného systému - Močenok
 • Oprava splaškovej kanalizácie na ulici SNP v obci Ivanka pri Dunaji
 • Donovaly - vodojem
 • Rekonštrukcia rozvodov požiarneho vodovodu
 • Splašková kanalizácia IBV Čerchle vetva S3, vetva S4
 
Pozemné stavby
 • Hotel Malina
 • Nadstavba strechy na administratívnej budove vydavateľstva JUNIOR vrátane plynoinštalácie - Bratislava
 • ÚV Liptovská Porúbka – rekonštrukcia strechy
 • ZŠ Námestovo - ukončenie
 • Trstená – Hýbeľ, prevádzková budova SeVaK
 • SOU Istebné – Rekonštrukcia strechy učebného pavilónu
 • Ružomberok – rekonštrukcia štadiónu
 • ZP – Dubové - oprava technologickej, stavebnej a elektro časti
 • Nová Bystrica – úpravňa vody, rekonštrukcia a modernizácia – SO Vodárenský dispečing
 • Rekonštrukcia podkrovia RZ MV SR Smrekovec – Donovaly
 • Pílnica Námestovo - Klin
 • Rekonštrukcia a prístavba výdajne stravy, jedálne a učební Gymnázia A. Bernoláka
 • v Námestove
 • Podbrezová – oprava prijímacej budovy   
 • Nová Bystrica – úpravňa vody, rekonštrukcia a modernizácia, SO 02 Administratívna budova
 • Kultúrny dom A. Hlinku, Ružomberok
 • ZŠ Klin – Telocvičňa
 • Rekonštrukcia strechy a sociálneho zariadenia ZUŠ Brusno
 • Oprava striech a fasády – ŽOS Trnava
 • PM 18 – Kancelárie a šatne
 • Dolný Kubín – intenzifikácia ČOV , I. etapa
 • Prístavba Misijného domu – Nitra
 • Prestavba podkrovia budovy jezuitského kláštora
 • Rekonštrukcia kuchyne a jedálne v NSCP Ružomberok
 • Harmanec – Sklad MAKO 3
 • Harmanec – Sklad Mako 1.1, Mako 1.2
 • Fasádne úpravy budov v FPPS
 • Sklad elektromotorov
 • Ružomberok – rekonštrukcia pracoviska DEXIA banka Slovensko a.s.
 • Využitie odpadného tepla papierenského stroja č. 8 a klimatizácia haly PS 8
 • Adaptácia budovy CHÚV na sklad obalov pre TL
 • Rekonštrukcia hygienických zariadení v AB
 • Klimatizácia VHP – výmena okenných výplní
 • Hotel a hotelový komplex Meander Oravice – I. etapa
 • Futbalový štadión v Ružomberku Tribúna "A"
 • Opravy na Futbalovom štadióne – Tribúna "B"
 • Futbalový štadión v Ružomberku -Tribúna "A" – Konštrukčná časť
 • Futbalový štadión v Ružomberku Tribúna "A" – stavebné práce
 • Rekonštrukcia priestorov StVS pre akreditované laboratórium
 • Rekonštrukcia, prestrešenie a osvetlenie lavičky ponad Hron
 • Dom ľudového umenia a štyroch vzácnych remesiel
 • Stavebné úpravy učebňového traktu Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
 • Rekonštrukcia internátnej časti budovy C Katolíckej univerzity v Ružomberku
 • Rekonštrukcia podlahy okolo rampy nakládky hotových výrobkov PS 1
 • Nakládka hotových výrobkov
 • Nová kompresorová stanica
 • Varňa – betónový obklad – concrete cladding of walls in Cooking
 • New computer center and backup comp. - firewal
 • Pulp mill - Wall cladding of vacuum pump
 • Grids handing system – civil works
 • Oprava budovy Finishing CSL
 • Premiestnenie linky na výrobu paliet do priestorov BU FINISHING
 • Stavebné úpravy v banketke
 • Stav. úprave kotolne – Civil works for bark boiler
 • Stavebné úpravy v sociálnych zariadeniach na CIO
 • Rekonštrukcia okien a dverí
 • Rozšírenie pracovných priestorov pre pracovníkov Damatic
 • Odsávanie vodných pár BU PM 17
 • Administratívna budova – Vláknitá linka
 • Pošta Klin – vybudovanie priehradiek
 • Stavebné úpravy a prístavba Motela RANČ – Černová
 • Oprava fasády MKS Slovenská Ľupča a oprava schodišťa MKS Slovenská Ľupča
 • Prístavba šatní a tribúny v športovom areáli - Klin
 • Futbalové miniihrisko pri ZŠ Brusno
 • Lesovňa SLANÁ VODA - zateplenie
 • Administratívno-skladová budova AGROTEM - PULZ, s.r.o. v Liptovskom Mikuláši
 • Intenzifikácia ČOV v SHP Harmanec a. s.