Skip to content

STAVPOČ


Návštevníkov: 201796
BOZP
stiahni dokument


Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

predstavuje záväzok vedenia spoločnosti na dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s dôrazom na prevenciu zranení a poškodení zdravia, sústavné zlepšovanie systému manažérstva a výkonnosti BOZP v súlade s príslušnými právnymi a inými relevantnými požiadavkami.
Systém riadenia bezpečnosti práce je budovaný, udržiavaný a zlepšovaný v súlade s požiadavkami normy OHSAS 18001:2007
 • najväčším úspechom spoločnosti je dosahovanie efektívnych hospodárskych výsledkov bez ujmy na zdraví a živote zamestnancov,
 • impulzom pre zlepšovanie činnosti sú zistené nebezpečenstva, ohrozenia a riziká, vyhodnotené po kvalitatívnej aj kvantitatívnej stránke ,
 • najvyššou prioritou spoločnosti je eliminácia alebo vylúčenie zistených rizík a ohrozenia na najnižšiu prijateľnú úroveň,
 • predchádzanie výrobným, technologickým a organizačným nedostatkom vedúcim k ohrozeniu života a zdravia zamestnancov pri výkone práce a plnení si pracovných povinností účinnými formami a metódami,
 • budovať pozitívny postoj zamestnancov k dodržiavaniu spoločnosti k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vrátane kultúry práce,
 • rozvíjať a zvyšovať úroveň vedomia zamestnancov k dodržiavaniu spoločnosti k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vrátane kultúry práce a aktívne ich zapájať do tvorby procesov bezpečnosti,
 • výchovne pôsobiť na minimalizovanie nesprávnych postupov a spôsobov práce ako aj postojov v súvislosti s výkonom práce,
 • starať sa o kvalitu pracovného prostredia a pracovných podmienok zamestnancov so znižovaním zdraviu škodlivých faktorov,
 • poskytnúť zamestnancom všetky ochranné pracovné prostriedky, ktoré môžu zabrániť poškodeniu zdravia, zamedziť úrazu,
 • pravidelne kontrolovať zamestnancov, čí dodržiavajú pri výkone práce zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • pri zistených nedostatkoch sankcionovať zamestnanca, hmotne zainteresovať v jeho neprospech, ako i jeho priameho nadriadeného,
 • pri zistení dodržania predpisov hmotne zainteresovať zamestnanca v jeho prospech, ako i jeho priameho nadriadeného,
 • uzatvárať zmluvy o dielo len s takými dodávateľmi, ktorí sú ochotný akceptovať firemný systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, súčasné vykonávať pravidelné kontroly uvedených subjektov na spoločných pracoviskách.

Ciele politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 • Minimalizovať počet pracovných úrazov
 • Dosiahnuť používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov všetkými zamestnancami.
 • Odstrániť nebezpečné správanie jednotlivých zamestnancov.
 • Zabezpečiť kvalitné osobné ochranné pracovné prostriedky.
 • Zlepšiť pracovné prostredie.
 • Vykonávať pravidelné školenia a aj metodickú činnosť pre jednotlivých zamestnancov.
 • Zvyšovať kvalifikácie jednotlivých zamestnancov.
 • Modernizovať materiálnotechnickú základňu.
 • Zlepšiť komunikáciu medzi manažmentom a zamestnancami.
 • Zlepšiť kontrolnú činnosť a dbať na výchovný charakter činnosti.


V Kline 15.6.2009