Skip to content

STAVPO»

Zóna partner


NŠvötevnŪkov: 222669
BOZP
stiahni dokument


Politika bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci

predstavuje z√°v√§zok vedenia spolo√®nosti na dodrŇĺiavanie bezpe√®nosti a ochrany zdravia pri pr√°ci s d√īrazom na prevenciu zranen√≠ a poŇ°koden√≠ zdravia, s√ļstavn√© zlepŇ°ovanie syst√©mu manaŇĺ√©rstva a v√Ĺkonnosti BOZP v s√ļlade s pr√≠sluŇ°n√Ĺmi pr√°vnymi a in√Ĺmi relevantn√Ĺmi poŇĺiadavkami.
Syst√©m riadenia bezpe√®nosti pr√°ce je budovan√Ĺ, udrŇĺiavan√Ĺ a zlepŇ°ovan√Ĺ v s√ļlade s poŇĺiadavkami normy OHSAS 18001:2007
 • najv√§√®Ň°√≠m √ļspechom spolo√®nosti je dosahovanie efekt√≠vnych hospod√°rskych v√Ĺsledkov bez ujmy na zdrav√≠ a Ňĺivote zamestnancov,
 • impulzom pre zlepŇ°ovanie √®innosti s√ļ zisten√© nebezpe√®enstva, ohrozenia a rizik√°, vyhodnoten√© po kvalitat√≠vnej aj kvantitat√≠vnej str√°nke ,
 • najvyŇ°Ň°ou prioritou spolo√®nosti je elimin√°cia alebo vyl√ļ√®enie zisten√Ĺch riz√≠k a ohrozenia na najniŇĺŇ°iu prijate¬ĺn√ļ √ļrove√≤,
 • predch√°dzanie v√Ĺrobn√Ĺm, technologick√Ĺm a organiza√®n√Ĺm nedostatkom ved√ļcim k ohrozeniu Ňĺivota a zdravia zamestnancov pri v√Ĺkone pr√°ce a plnen√≠ si pracovn√Ĺch povinnost√≠ √ļ√®inn√Ĺmi formami a met√≥dami,
 • budova¬Ě pozit√≠vny postoj zamestnancov k dodrŇĺiavaniu spolo√®nosti k bezpe√®nosti a ochrane zdravia pri pr√°ci vr√°tane kult√ļry pr√°ce,
 • rozv√≠ja¬Ě a zvyŇ°ova¬Ě √ļrove√≤ vedomia zamestnancov k dodrŇĺiavaniu spolo√®nosti k bezpe√®nosti a ochrane zdravia pri pr√°ci vr√°tane kult√ļry pr√°ce a akt√≠vne ich zap√°ja¬Ě do tvorby procesov bezpe√®nosti,
 • v√Ĺchovne p√īsobi¬Ě na minimalizovanie nespr√°vnych postupov a sp√īsobov pr√°ce ako aj postojov v s√ļvislosti s v√Ĺkonom pr√°ce,
 • stara¬Ě sa o kvalitu pracovn√©ho prostredia a pracovn√Ĺch podmienok zamestnancov so zniŇĺovan√≠m zdraviu Ň°kodliv√Ĺch faktorov,
 • poskytn√ļ¬Ě zamestnancom vŇ°etky ochrann√© pracovn√© prostriedky, ktor√© m√īŇĺu zabr√°ni¬Ě poŇ°kodeniu zdravia, zamedzi¬Ě √ļrazu,
 • pravidelne kontrolova¬Ě zamestnancov, √®√≠ dodrŇĺiavaj√ļ pri v√Ĺkone pr√°ce z√°sady bezpe√®nosti a ochrany zdravia pri pr√°ci,
 • pri zisten√Ĺch nedostatkoch sankcionova¬Ě zamestnanca, hmotne zainteresova¬Ě v jeho neprospech, ako i jeho priameho nadriaden√©ho,
 • pri zisten√≠ dodrŇĺania predpisov hmotne zainteresova¬Ě zamestnanca v jeho prospech, ako i jeho priameho nadriaden√©ho,
 • uzatv√°ra¬Ě zmluvy o dielo len s tak√Ĺmi dod√°vate¬ĺmi, ktor√≠ s√ļ ochotn√Ĺ akceptova¬Ě firemn√Ĺ syst√©m bezpe√®nosti a ochrany zdravia pri pr√°ci, s√ļ√®asn√© vykon√°va¬Ě pravideln√© kontroly uveden√Ĺch subjektov na spolo√®n√Ĺch pracovisk√°ch.

Ciele politiky bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci

 • Minimalizova¬Ě po√®et pracovn√Ĺch √ļrazov
 • Dosiahnu¬Ě pouŇĺ√≠vanie osobn√Ĺch ochrann√Ĺch pracovn√Ĺch prostriedkov vŇ°etk√Ĺmi zamestnancami.
 • Odstr√°ni¬Ě nebezpe√®n√© spr√°vanie jednotliv√Ĺch zamestnancov.
 • Zabezpe√®i¬Ě kvalitn√© osobn√© ochrann√© pracovn√© prostriedky.
 • ZlepŇ°i¬Ě pracovn√© prostredie.
 • Vykon√°va¬Ě pravideln√© Ň°kolenia a aj metodick√ļ √®innos¬Ě pre jednotliv√Ĺch zamestnancov.
 • ZvyŇ°ova¬Ě kvalifik√°cie jednotliv√Ĺch zamestnancov.
 • Modernizova¬Ě materi√°lnotechnick√ļ z√°klad√≤u.
 • ZlepŇ°i¬Ě komunik√°ciu medzi manaŇĺmentom a zamestnancami.
 • ZlepŇ°i¬Ě kontroln√ļ √®innos¬Ě a dba¬Ě na v√Ĺchovn√Ĺ charakter √®innosti.


V Kline 15.6.2009