Skip to content

STAVPO»

Zóna partner


NŠvötevnŪkov: 222672
Enviro
stiahni dokument

Vedenie spolo√®nosti Ing. FrantiŇ°ek Jendro¬ĺ - STAVPO√ą definuje environment√°lnu politiku.
  1. Realiz√°cia √®innosti spolo√®nosti je aplikovan√° spolup√īsoben√≠m kvality vykon√°vanej pr√°ce, bezpe√®nosti pr√°ce, cie¬ĺov a pl√°nov na ochranu Ňĺivotn√©ho prostredia v spojitosti zamestnanci - z√°kazn√≠ci - okolie a je orientovan√° na zniŇĺovanie odpadov.
  2. Spolo√®nos¬Ě sa zav√§zuje pri svojej √®innosti dodrŇĺiava¬Ě platn√© predpisy na ochranu Ňĺivotn√©ho prostredia a trvalo zoh¬ĺadnova¬Ě dalŇ°ie poŇĺiadavky, ktor√© sa firma zaviazala plni¬Ě a vynaloŇĺ√≠ na to potrebn√© prostriedky a √ļsilie.
  3. Spolo√®nos¬Ě sa zav√§zuje presadzova¬Ě vo v√Ĺrobe najnovŇ°ie poznatky a sk√ļsenosti v oblasti stavebn√≠ctva.
  4. Vedenie spolo√®nosti ur√®ilo konkr√©tnu osobu pre funkciu zmocnenec Ňĺivotn√©ho prostredia a t√≠m pracovn√≠kov so zodpovednos¬Ěou a kompetenciou za zavedenie a udrŇĺiavanie politiky Ňĺivotn√©ho prostredia a jej nap√•√≤anie cie¬ĺov.
  5. Vedenie spolo√®nosti stanovuje pravideln√© hodnoten√≠ syst√©mu environment√°lneho manaŇĺ√©rstva vo veden√≠ spolo√®nosti a minim√°lne raz ro√®ne celkov√© hodnotenie environment√°lnych cie¬ĺov a environment√°lnej politiky.
  6. T√°to environment√°lna politika spolo√®nosti je zdokumentovan√° a spr√≠stupnen√°. VŇ°etci zamestnanci firmy svojou √®innos¬Ěou napom√°haj√ļ k nap√•√≤aniu tejto politiky.
  7. Svoju √®innos¬Ě spolo√®nos¬Ě orientuje k neust√°lemu zlepŇ°ovaniu ochrany Ňĺivotn√©ho prostredia a k prevencii zne√®istovania prostredia.


V Kline 28.4. 2008