Skip to content

STAVPOČ


Návštevníkov: 201797
Enviro
stiahni dokument

Vedenie spoločnosti Ing. František Jendroľ - STAVPOČ definuje environmentálnu politiku.
  1. Realizácia činnosti spoločnosti je aplikovaná spolupôsobením kvality vykonávanej práce, bezpečnosti práce, cieľov a plánov na ochranu životného prostredia v spojitosti zamestnanci - zákazníci - okolie a je orientovaná na znižovanie odpadov.
  2. Spoločnosť sa zaväzuje pri svojej činnosti dodržiavať platné predpisy na ochranu životného prostredia a trvalo zohľadnovať dalšie požiadavky, ktoré sa firma zaviazala plniť a vynaloží na to potrebné prostriedky a úsilie.
  3. Spoločnosť sa zaväzuje presadzovať vo výrobe najnovšie poznatky a skúsenosti v oblasti stavebníctva.
  4. Vedenie spoločnosti určilo konkrétnu osobu pre funkciu zmocnenec životného prostredia a tím pracovníkov so zodpovednosťou a kompetenciou za zavedenie a udržiavanie politiky životného prostredia a jej napĺňanie cieľov.
  5. Vedenie spoločnosti stanovuje pravidelné hodnotení systému environmentálneho manažérstva vo vedení spoločnosti a minimálne raz ročne celkové hodnotenie environmentálnych cieľov a environmentálnej politiky.
  6. Táto environmentálna politika spoločnosti je zdokumentovaná a sprístupnená. Všetci zamestnanci firmy svojou činnosťou napomáhajú k napĺňaniu tejto politiky.
  7. Svoju činnosť spoločnosť orientuje k neustálemu zlepšovaniu ochrany životného prostredia a k prevencii znečistovania prostredia.


V Kline 28.4. 2008