Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Politika BOZP predstavuje záväzok vedenia spoločnosti dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci s dôrazom na prevenciu zranení a poškodení zdravia a sústavne zlepšovať systém manažérstva a výkonnosti BOZP v súlade s príslušnými právnymi a inými relevantnými požiadavkami.
Systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je budovaný, udržiavaný a zlepšovaný v súlade s požiadavkami normy ISO 45001:2018 

Najväčším úspechom spoločnosti je dosahovanie efektívnych hospodárskych výsledkov bez ujmy na zdraví a živote zamestnancov.

Impulzom pre zlepšovanie činností sú zistené nebezpečenstvá, ohrozenia a riziká, vyhodnotené po kvalitatívnej aj kvantitatívnej stránke.

Najvyššou prioritou spoločnosti je eliminácia alebo vylúčenie zistených rizík a ohrození na najnižšiu prijateľnú úroveň. Medzi ďalšie priority spoločnosti patrí:

 • predchádzať výrobným, technologickým a organizačným nedostatkom vedúcim k ohrozeniu života a zdravia zamestnancov pri výkone práce a plnení si pracovných povinností účinnými formami a metódami,
 • budovať pozitívny postoj zamestnancov spoločnosti k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vrátane kultúry práce,
 • rozvíjať a zvyšovať úroveň vedomia zamestnancov spoločnosti o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vrátane kultúry práce a aktívne ich zapájať do tvorby procesov bezpečnosti,
 • výchovne pôsobiť na minimalizovanie nesprávnych postupov a spôsobov práce ako aj postojov v súvislosti s výkonom práce,
 • starať sa o kvalitu pracovného prostredia a pracovných podmienok zamestnancov znižovaním zdraviu škodlivých faktorov,
 • poskytnúť zamestnancom všetky ochranné pracovné prostriedky, ktoré môžu zabrániť poškodeniu zdravia, zamedziť úrazu,
 • pravidelne kontrolovať zamestnancov, či dodržiavajú pri výkone práce zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • uzatvárať zmluvy o dielo len s takými dodávateľmi, ktorí sú ochotní akceptovať spoločnosťou zavedený systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a súčasne vykonávať kontroly uvedených subjektov na spoločných pracoviskách.

Ciele politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 • Minimalizovať počet pracovných úrazov
 • Dosiahnuť používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov všetkými zamestnancami.
 • Odstrániť nebezpečné správanie jednotlivých zamestnancov.
 • Zabezpečiť kvalitné osobné ochranné pracovné prostriedky.
 • Zlepšiť pracovné prostredie.
 • Vykonávať pravidelné školenia a aj metodickú činnosť pre jednotlivých zamestnancov.
 • Zvyšovať kvalifikáciu jednotlivých zamestnancov.
 • Modernizovať materiálno-technickú základňu.
 • Zlepšiť komunikáciu medzi manažmentom a zamestnancami.
 • Zlepšiť kontrolnú činnosť a dbať na jej výchovný charakter.