Politika spoločnosti

Spoločnosť STAVPOČ s.r.o. má zavedený:

  • Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015
  • Systém manažérstva environmentu podľa normy ISO 14001:2015
  • Systém manažérstva BOZP podľa normy ISO 45001:2015
Čítať viac

Environmentálna politika spoločnosti

Hlavným záujmom vedenia spoločnosti je uspokojovanie potrieb zákazníkov s minimálnym dopadom na životné prostredie.

Systém riadenia environmentu je budovaný, udržiavaný a zlepšovaný v súlade s požiadavkami normy ISO 14001:2015.

Čítať viac

Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Politika BOZP predstavuje záväzok vedenia spoločnosti dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci s dôrazom na prevenciu zranení a poškodení zdravia a sústavne zlepšovať systém manažérstva a výkonnosti BOZP v súlade s príslušnými právnymi a inými relevantnými požiadavkami.
Systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je budovaný, udržiavaný a zlepšovaný v súlade s požiadavkami normy ISO 45001:2018 

Čítať viac