Politika spoločnosti

Spoločnosť STAVPOČ s.r.o. má zavedený:

 • Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015
 • Systém manažérstva environmentu podľa normy ISO 14001:2015
 • Systém manažérstva BOZP podľa normy ISO 45001:2015

 

 Vízia spoločnosti:

 Poskytovať čo najširšiemu okruhu zákazníkov vysoko profesionálne, odborné a spoľahlivé služby a produkty v oblasti:

 Stavebná činnosť

 • Spokojnosť zákazníka je našou najvyššou prioritou.
 • Všetky stavebné diela a práce vykonávať kvalitne, zodpovedne a svedomito.
 • Sledovať nové trendy a napredovať spolu s dynamicky sa rozvíjajúcim trhom tak, aby naša spoločnosť bola vždy schopná splniť očakávania zákazníka na kvalitu služby a dodávky.
 • Dokumentovaním postupov pre všetky činnosti realizované v spoločnosti a vedením záznamov o nekvalite a nákladoch s tým spojených, dosahovať sústavné zlepšovanie riadenia spoločnosti.
 • V prípade reklamácií zabezpečiť ich neodkladné vyriešenie k spokojnosti našich zákazníkov.
 • S našimi zákazníkmi a dodávateľmi neustále udržiavať a rozvíjať partnerské vzťahy.
 • Robiť všetko pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov a návštevníkov.
 • Cestou prevencie predchádzať haváriám, skoro nehodám a situáciám, ktorých dôsledky by mohli mať negatívny dopad na zdravie zamestnancov a na životné prostredie a jeho znečisťovanie.
 • Zabezpečovať a presadzovať všetky povinnosti vyplývajúce z právnych a iných požiadaviek.
 • Vybudovať a udržiavať integrovaný manažérsky systém a zabezpečiť trvalé zlepšovanie jeho efektívnosti.
 • Zabezpečiť a presadzovať požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia u našich zmluvných partnerov a uprednostňovať takých zmluvných partnerov, ktorí uplatňujú rovnaké princípy.
 • Dodržiavať príslušné právne požiadavky a iné požiadavky, ktoré sme sa zaviazali plniť a vzťahujú sa na naše environmentálne aspekty.  

 

 Dokument na stiahnutie: