Environmentálna politika spoločnosti

Hlavným záujmom vedenia spoločnosti je uspokojovanie potrieb zákazníkov s minimálnym dopadom na životné prostredie.

Systém riadenia environmentu je budovaný, udržiavaný a zlepšovaný v súlade s požiadavkami normy ISO 14001:2015.

Definovanie environmentálnej politiky spoločnosti STAVPOČ s.r.o.:

  • Realizácia činnosti spoločnosti je aplikovaná spolupôsobením kvality vykonávanej práce, bezpečnosti práce, cieľov a plánov na ochranu životného prostredia v spojitosti zamestnanci - zákazníci - okolie a je orientovaná na znižovanie odpadov.
  • Spoločnosť sa zaväzuje pri svojej činnosti dodržiavať platné predpisy na ochranu životného prostredia a trvalo zohľadňovať ďalšie požiadavky, ktoré sa spoločnosť zaviazala plniť a vynaloží na to potrebné prostriedky a úsilie.
  • Vedenie spoločnosti určilo konkrétnu osobu pre funkciu zmocnenec životného prostredia a tím pracovníkov so zodpovednosťou a kompetenciou za zavedenie a udržiavanie politiky životného prostredia a napĺňanie jej cieľov.
  • Vedenie spoločnosti stanovuje pravidelné hodnotenie systému environmentálneho manažérstva vo vedení spoločnosti a minimálne raz ročne celkové hodnotenie environmentálnych cieľov a environmentálnej politiky.
  • Environmentálna politika spoločnosti je zdokumentovaná a sprístupnená. Všetci zamestnanci spoločnosti svojou činnosťou napomáhajú k jej napĺňaniu.
  • Svoju činnosť spoločnosť orientuje k neustálemu zlepšovaniu ochrany životného prostredia a k prevencii znečisťovania prostredia.